با توجه به نوسان قیمت ارز قیمت محصولات و نهاده های دامی و گیاهی متغییر میباشد . . .

کیفیت و قیمت محصول
کیفیت جو دامی 93%
قیمت جو دامی 88%
واردات نهاده های دامی 84%