امتیاز محصول :
5/5

واردات و صادرات نهاده های دامی و گیاهی رامونا هم یار
دانه کلزا

کیفیت و قیمت محصول
کیفیت دانه کلزا 93%
قیمت دانه کلزا 88%
واردات نهاده های دامی 84%